മദ്യം


ദുഃഖമായി തോന്നിയ

നിമിഷങ്ങൾ ഏറെയും

കരായതിരുന്നത്

നിൻറെ കനിവാലാണെന്നു കരുതിയ

ഞാൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ...

നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന എൻ കുടുംബത്തിൻ

മനസ്സിനെ !!!

Post a Comment